News & Press Releases Swedish

Publiceringsdatum 11 januari 2022

Scandinavian ChemoTech fortsätter att satsa på Animal Care i USA och laddar för en av årets viktigaste mässor

Bolagets VD planerar att genomföra en 10 dagars turné i USA och inkluderar att aktivt delta i VMX (Veterinary Meeting and Expo), en av årets viktigaste mässor för veterinärmedicin in USA.

Läs mer: Scandinavian ChemoTech fortsätter att satsa på Animal Care i USA och laddar för en av årets viktigaste mässor

Publiceringsdatum 22 december 2021

Scandinavian ChemoTech når kliniska framgångar inom dotterbolaget Vetiqure AB

Efter att den behandlande veterinären vid Evidensia Specialistdjursjukhuset Helsingborg genomfört sista uppföljningen av den hund som behandlades under hösten 2021 kan ett mycket gott kliniskt resultat konstateras.

Läs mer: Scandinavian ChemoTech når kliniska framgångar inom dotterbolaget Vetiqure AB

Publiceringsdatum 16 november 2021

Scandinavian ChemoTechs dotterbolag Vetiqure AB har initierat TSE-behandlingar på häst

Vetiqure AB som framförallt koncentrerar sig på tumörspecifik elektroporation (TSE) för veterinärmedicin har nu, tillsammans med sin samarbetspartner Evidensia Helsingborg, initierat TSE-behandlingar på häst.

Läs mer: Scandinavian ChemoTechs dotterbolag Vetiqure AB har initierat TSE-behandlingar på häst

Publiceringsdatum 25 oktober 2021

Scandinavian ChemoTechs dotterbolag Vetiqure har fått preliminärt positivt behandlingsresultat

Preliminärt resultat av första TSE-behandlingen på Evidensia Specialistdjursjukhuset Helsingborg pekar på ett resultat som är bättre än förväntat.

Läs mer: Scandinavian ChemoTechs dotterbolag Vetiqure har fått preliminärt positivt behandlingsresultat

Publiceringsdatum 15 oktober 2021

Scandinavian ChemoTechs dotterbolag Vetiqure skriver avtal med Evidensia Specialistdjursjukhuset Helsingborg

Idag signerade Vetiqure ett samarbetsavtal som ger sjukhuset tillgång till en vetIQure™ i syfte att påbörja behandlingar av djur som lider av cancer. Initialt kommer smådjur, så som hund och katt, att behandlas.

Läs mer: Scandinavian ChemoTechs dotterbolag Vetiqure skriver avtal med Evidensia Specialistdjursjukhuset Helsingborg

Publiceringsdatum 24 september 2021

Scandinavian ChemoTechs dotterbolag Vetiqure deltar i sin första amerikanska veterinärkonferens

Som tidigare meddelats påbörjar Vetiqure nu sin marknadsföring i USA med start under veterinärkonferensen KVMA i Louisville, KY 24–26 september.

Läs mer:Scandinavian ChemoTechs dotterbolag Vetiqure deltar i sin första amerikanska veterinärkonferens

Publiceringsdatum 03 september 2021

Scandinavian ChemoTechs dotterbolag Vetiqure AB inleder sin marknadsföring i USA

Som ett led i den förstudie som pågår i USA inför lanseringen av bolagets unika TSE (Tumörspecifik Elektroporation) teknologi, avsett för behandling av husdjur som drabbats av cancer, planerar Vetiqure AB att medverka i ett antal Veterinärkonferenser under hösten.

Läs mer: Scandinavian ChemoTechs dotterbolag Vetiqure AB inleder marknadsföring i USA

Publiceringsdatum 22 mars 2021

Scandinavian ChemoTech laddar för tillväxt inom veterinärmedicin

ChemoTechs dotterbolag Vetiqure AB, som marknadsför koncernens patenterade TSE- teknologi mot veterinärmedicin, har med framgång slutfört rekryteringen av en produktspecialist.

Läs mer: Scandinavian ChemoTech laddar för tillväxt inom veterinärmedicin

2020 - Press here

Publiceringsdatum 26 augusti 2020

Scandinavian ChemoTechs dotterbolag, Vetiqure AB, erhöll idag en order från AniCura Djursjukhuset i Jönköping

AniCura Djursjukhuset i Jönköping, som under våren testat och utvärderat vetIQure™ för tumörspecifik elektroporation av smådjur ser vetIQure som ett viktigt komplement till sin strålterapi och har idag lagt en order till bolaget som uppgår till 4 000 Euro.

Läs mer: Anicura – första ordern

Publiceringsdatum 17 augusti 2020

Vetiqure AB är nu ett registrerat och godkänt dotterbolag till Scandinavian ChemoTech AB

Som ett viktigt steg i lanseringen av tumörspecifik elektroporation för veterinärmarknaden har idag Vetiqure AB registrerats och är ett helägt dotterbolag till Scandinavian ChemoTech.

Läs mer: Vetiqure AB registrerat

Publiceringsdatum 7 juli 2020

Scandinavian ChemoTech startar ett nytt bolag för sin veterinärmedicinska verksamhet Animal Care

ChemoTech har idag fattat det strategiska beslutet att starta ett helägt dotterbolag för sin veterinärmedicinska verksamhet Animal Care.

Läs mer: Scandinavian ChemoTech startar ett nytt bolag för sin veterinärmedicinska verksamhet Animal Care

Publiceringsdatum 21 februari 2020

Scandinavian ChemoTech når framgångar inom affärsområdet Animal Care

Under januari har Scandinavian ChemoTech’s nya produkt, vetIQure™, för veterinärmedicin utvärderats på en svensk veterinär klinik med lovande resultat.

Läs mer: Första behandlingen Animal Care

News & Press Releases English

Published 11 January 2022

Scandinavian ChemoTech continues its focus on Animal Care in the US and prepares for one of the most important trade fairs

The company’s CEO plans to conduct a 10-day tour in the United States including being present during the VMX (Veterinary Meeting and Expo), one of the most important trade fairs for veterinary medicine in the United States.

Read more: Scandinavian ChemoTech continues its focus on Animal Care in the US and prepares for one of the most important trade fairs

Published 22 December 2021

Scandinavian ChemoTech achieves clinical success within the subsidiary Vetiqure AB

After the treating veterinarian at Evidensia Specialist Animal Hospital Helsingborg carried out the last follow-up of the dog that was treated in the autumn of 2021, a very good clinical result can be confirmed.

Read more: Scandinavian ChemoTech achieves clinical success within the subsidiary Vetiqure AB

Published 16 November 2021

Scandinavian ChemoTech’s subsidiary Vetiqure AB has initiated TSE treatments on horses

Vetiqure AB, which primarily concentrates on Tumour Specific Electroporation (TSE) for veterinary medicine, has now, together with its partner Evidensia Helsingborg, initiated TSE treatments on horses.

Read more: Scandinavian ChemoTech’s subsidiary Vetiqure AB has initiated TSE treatments on horses

Published 25 October 2021

Scandinavian ChemoTech’s subsidiary Vetiqure has received a preliminary positive treatment result

Preliminary results of the first TSE treatment at Evidensia Specialistdjursjukhuset Helsingborg point to a result that is better than expected.

Read more: Scandinavian ChemoTech’s subsidiary Vetiqure has received a preliminary positive treatment result

Published 15 October 2021

Scandinavian ChemoTech’s subsidiary Vetiqure signs agreement with Evidensia Specialistdjursjukhuset Helsingborg

Today, Vetiqure signed a collaboration agreement that gives the veterinary hospital access to a vetIQure™ in order to start treatments of animals suffering from cancer. Initially, smaller animals, such as dogs and cats, will be treated.

Read more: Scandinavian ChemoTech’s subsidiary Vetiqure signs agreement with Evidensia Specialistdjursjukhuset Helsingborg

Published 24 September 2021

Scandinavian ChemoTech´s subsidiary Vetiqure participates in its first veterinarian conference in the US

As previously announced Vetiqure is now commencing its marketing in the US starting with the veterinarian conference KVMA in Louisville, KY September 24-26.

Read more: Scandinavian ChemoTech´s subsidiary Vetiqure participates in its first veterinarian conference in the US

Published 03 September 2021

Scandinavian ChemoTech’s subsidiary Vetiqure AB begins its marketing in the US

As part of the feasibility study underway in the US ahead of the launch of the company’s unique TSE (Tumour Specific Electroporation) technology, intended for the treatment of pets affected by cancer, Vetiqure AB plans to participate in a number of Veterinary Conferences during the autumn.

Read more: Scandinavian ChemoTechs’ subsidiary Vetiqure AB begins its marketing in the US

Published 22 March 2021

Scandinavian ChemoTech is preparing for growth within veterinary medicine

ChemoTech’s subsidiary Vetiqure AB, which markets the Group’s patented TSE technology for veterinary medicine, has successfully completed the recruitment of a product specialist.

Read more: Scandinavian ChemoTech is preparing for growth within veterinary medicine

2020 - Press here

Published 26 August 2020

Scandinavian ChemoTech’s subsidiary, Vetiqure AB, has today received an order from AniCura Animal Hospital in Jönköping
AniCura Animal Hospital in Jönköping, which during the spring tested and evaluated vetIQure™ for tumour specific electroporation of small animals, sees vetIQure™ as an important complement to its radiation therapy and has today placed an order with the company amounting to 4,000 Euros.

Read more: Anicura – first order

Published 17 August 2020

Vetiqure AB is now a registered and approved subsidiary of Scandinavian ChemoTech AB
As an important step in the launch of tumour specific electroporation for the veterinary market, the company Vetiqure AB has today been registered and is a wholly owned subsidiary of Scandinavian ChemoTech.

Read more: Vetiqure AB registered

Published 7 July 2020

Scandinavian ChemoTech introduces a separate legal entity for its Animal Care business

ChemoTech has today made the strategic decision to create a fully owned subsidiary for its Animal Care business.

Read more: Separate legal entity for Animal Care

 

Published 21 February 2020

Scandinavian ChemoTech reaches success in the Animal Care business area

In January, Scandinavian ChemoTech’s new product, vetIQure™, for veterinary medicine was evaluated at a Swedish veterinary clinic with promising results.

Read more: First treatment Animal Care

Our foundation

Our profound knowledge in electroporation forms the starting point for the company’s existing product vetIQure™, specially desinged for TSE – Tumour Specific Electroporation – treating a range of different types of tumours in pets.

Our research focus

vetIQure™ is a new innovation in cancer care based on the patented technology Tumour Specific Electroporation (TSE) designed for safe and easy cancer treatment of animals. Our aim is to document the effects of elctrochemotherapy within an area with significant unmet medical need.

Meet our product specialist Elin!

Are you interested in our product? Then please contact us on info@vetiqure.se to book an appointment.